• 2019 | Regeerakkoorden

  Federale Staat

  Het Belgische Regeerakkoord onderlijnt klimaatneutraliteit tegen 2050.

  Doelstellingen


  HET FEDERAAL REGEERAKKOORD

  Broeikasgasemissies

  - 55%
  tegen 2030 tov referentiejaar 2005
  -
  Tegen 2050 klimaatneutraal
 • 2019 | Regeerakkoorden

  Vlaanderen

  Het Vlaamse regeerakkoord in 2019 voorzag geen doelstelling voor 2030, en heeft enkel een langetermijn reductiedoelstelling voor 2050, opgenomen.

  Na de COP26 in 2021 heeft de Vlaamse regering zijn standpunt herzien en een emissiereductiedoelstelling van -40% voor 2030 tov referentiejaar 2005 vastgesteld.

  Merk ook op dat Vlaanderen geen klimaatdecreet heeft. De emissiereductiedoelstellingen zijn derhalve niet juridisch bindend.

  Doelstellingen


  Broeikasgasemissies

  -40%
  Tegen 2030 tov referentiejaar 2005 - goedgekeurd in 2021 na COP26
  -80%
  Tegen 2050 klimaatneutraal
 • 2019 | Regeerakkoorden

  Brussel

  Het regeerakkoord van 2019 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluit aan bij de 2030-doelstelling uit het Nationaal Energie- en Klimaatplan dat datzelfde jaar werd ingediend.

  De doelstellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het regeerakkoord van 2019 zullen in 2021 worden opgenomen in een klimaatbeschikking, waardoor de doelstellingen juridisch bindend worden.

  Doelstellingen


  Broeikasgasemissies

  -40%
  tegen 2030 tov referentiejaar 2005
  -90%
  tegen 2050 (klimaatneutraal)
 • 2019 | Regeerakkoorden

  Wallonië

  In het regeerakkoord van 2019 van het Waalse Gewest wordt de emissiereductiedoelstelling verhoogd tot -55% tegen 2030 ten opzichte van 2005, terwijl de 2030-doelstelling in het Nationaal Energie- en Klimaatplan slechts -37,5% bedroeg.

  Belangrijk om op te merken is dat momenteel alleen de 2020- en 2050-doelstellingen zijn opgenomen in het Waalse klimaatdecreet van 2014, waarin de herziene 2030-doelstelling van het regeerakkoord nog niet is opgenomen.

   

  Doelstellingen


  Broeikasgasemissies

  -55%
  tegen 2030 tov referentiejaar 2005
  -80 tot -95%
  tegen 2050
 • 2019 | Regeerakkoorden

  weetje

  Regeerakkoorden zijn intentieverklaringen: ze zijn met andere woorden niet-bindend. Concreet wil dit zeggen dat een regering niet verplicht is de doelstellingen uit te voeren die het in zijn regeerakkoord heeft opgenomen.

  Merk op dat België geen federale klimaatwet heeft. Vlaanderen heeft evenmin een gewestelijke klimaatwet. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Wallonië hebben wel een klimaatwet. Deze gewesten zijn bijgevolg wettelijk verplicht hun respectieve doelstellingen inzake BKG-emissiereductie te halen.

  Er zij ook op gewezen dat verschillende Belgische universiteiten (UA, UGent, ULB/VUB, KULeuven) hebben gepoogd een bijzondere klimaatwet erdoor te krijgen. Deze poging is tot dusver niet geslaagd.