klimABC

A

Adaptatie is het vermogen om ons als maatschappij aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering. Hittestress, wateroverlast (inclusief zeespiegelstijging) en droogte zijn de voornaamste gevolgen van klimaatverandering.

 

B

Broeikasgassen worden gedefinieerd als koolstofdioxide CO2, methaan CH4, lachgas N2O, fluorkoolwaterstof HFK’s, perfluorkoolwaterstoffen PFK’s, zwavelhexafluoride SF6 en stikstoftrifosfaat waarbij CO2 de belangrijkste is. Emissies of uitstoot van broeikasgassen wordt dan ook in CO2-equivalenten gemonitord.

 

C

Conference of the Parties (COP) is een jaarlijkse bijeenkomst van de “Parties”, ofwel de landen die het UN Framework Convention for Climate Change (UNFCCC) ofwel Klimaatverdrag, ondertekenden.

 

E

Emission Trading System (ETS) is een door Europa beheerde markt met emissierechten voor energie-intensieve industrie, elektriciteitsproductie en de luchtvaart. Samen zijn deze sectoren verantwoordelijk voor 40% van de totale emissies in Europa. Voor elke ton CO2 die ze uitstoten moeten deze sectoren 1 emissierecht inleveren. De totale markt aan emissierechten is beperkt, en krimpt jaarlijks. Sectoren moeten dus ofwel emissierechten aankopen ( 60 euro per recht), ofwel hun emissies reduceren. De opbrengst van de verkoop aan rechten vloeit terug naar lidstaten en naar het Klimaatfonds. De niet-ETS emissies beslaan de resterende 60% van de totale EU emissies. Ze bevatten landbouw, huisvesting, afval en transport (met uitzondering van de luchtvaart). Niet-ETS emissiereductiedoelstellingen zijn zowel globaal, als Europees als nationaal.

 

M

Mitigatie, of klimaatmitigatie, is het milderen van de opwarming en de snelheid van de opwarming van de aarde. Concreet staat mitigatie voor het verminderen van de door mensen veroorzaakte emissies van broeikasgassen.

 

N

Net Zero” verwijst naar een toestand waarin er een evenwicht is tussen de broeikasgassen die de atmosfeer ingaan en de broeikasgassen die uit de atmosfeer worden verwijderd. Het bereiken van netto nul betekent niet dat we stoppen met het uitstoten van broeikasgassen, maar het betekent dat we niet meer uitstoten dan we uit de atmosfeer verwijderen.

De term net zero is belangrijk omdat dit – althans voor CO2 – de toestand is waarin de processen die opwarming van de aarde veroorzaken stoppen. De Overeenkomst van Parijs onderstreept de noodzaak van net zero, en eist van staten dat zij “in de tweede helft van deze eeuw een evenwicht bereiken tussen antropogene emissies door bronnen en verwijderingen door putten van broeikasgassen” (Art. 4).

 

P

Parties zijn landen die het UNFCCC, ofwel het UN Klimaatverdrag, ondertekenden.