• 2020 | Overdracht van energiebevoegdheden door Wallonië aan de Duitstalige Gemeenschap

    inhoud

    De Duitstalige Gemeenschap draagt bij tot de verwezenlijking van de huidige en toekomstige Europese energie- en klimaatdoelstellingen vanaf 2020 en vervult de daaruit voortvloeiende verplichtingen op het vlak van uitvoering, planning, monitoring, effectbeoordeling en rapportering.

    De Duitstalige Gemeenschap verbindt zich ertoe bij te dragen tot de verwezenlijking van 2,2% van de Waalse doelstellingen die zijn geformuleerd door België, Europa en het Klimaatverdrag van de VN.

    Deze verdeelsleutel zal om de 10 jaar worden herzien.